JinNianHui.com

软件工程 实验(实践)教学计划
发布时间: 2012-11-14 浏览次数: 1018

实验(实践)教学计划

课程性质

开课学期

课程代码

课程名称

总学分

总学时

其中   实践

其中  实验

专业任选

7

060710

EDA原理与应用

3

48

16

专业任选

7

060227

计算机图形学

3

48

16

专业任选

7

060225

算法分析与设计

3

48

16

专业任选

7

060228

XML技术应用

2

32

32

专业任选

7

060226

多媒体技术

2

32

32

专业任选

7

060223

高级数据库系统

2

32

32

专业任选

7

060234

计算机辅助设计CAD

2

32

32

专业任选

7

060231

实用网络开发软件

2

32

32

专业任选

7

060229

应用软件

2

32

32

专业必修

1

060201

计算机导论

2

36

12

专业必修

5

060207

计算机网络

3.5

60

12

专业必修

4

060702

软件工程与管理

3.5

60

12

专业限选

5

060707

UML和设计模式

1.5

32

16

专业必修

5

060736

汇编语言程序设计

3.5

64

16

专业必修

4

060205

计算机组成原理

3.5

66

18

专业必修

3

060204

数据结构

3.5

66

18

专业必修

2

062006

数字电路

3.5

66

18

专业必修

5

060705

C#程序设计

3

56

24

专业必修

1

062001

C语言程序设计

4

72

24

专业必修

4

060704

J2EE应用开发

3

56

24

专业必修

3

060701

JAVA程序设计

3

56

24

专业限选

6

060712

Linux操作系统

2.5

48

24

专业必修

6

060708

基于C#ASP.NET程序设计

3

56

24

专业限选

5

060706

软件测试与质量保证

3

56

24

专业必修

4

060703

数据库原理及应用

4

72

24

XML 地图